covid

تست استاندارد EN-374

این استاندارد قابلیت دستکش‌ها را جهت محافظت در برابر مواد شیمیایی و یا میکرو ارگانیسم‌ها مشخص می‌نماید. 

بخش اول استاندارد (Part 1) : اصطلاحات و الزامات
بخش دوم استاندارد (Part2): تعیین مقاومت به نفوذپذیری
بخش سوم استاندارد (Part 3): تعیین مقاومت به تراوش مواد شیمیایی

 

تعاریف:

  • نرخ نفوذ (Penetration)

نشانگر سرعت عبور یک ماده شیمیائی مشخص از  داخل لایه‌های دستکش تا تماس با پوست است. (در واقع عبور ماده از داخل حفره‌ها و درزهای دستکش)

  • نرخ تراوش (Permeation):

بیانگر مدت زمانی است که دستکش با جذب مواد شیمیائی، اشباع می‌شود.

 

الزامات:

  • تست نفوذپذیری (Penetration): دستکش‌ها وقتی تحت تست نشت هوا یا آب قرار می‌گیرند نباید هیچگونه نشتی داشته باشندو باید مطابق با AQL  مورد تست و بازرسی قرار بگیرند. AQL یا سطح کیفیت قابل قبول در سه سطح مشخص می‌شود:

Level 1  < 4.0

Level 2  < 1.5

Level 3  < 0.65  ( سطح سه نشان دهنده این است که دستکش کیفیت بهتر و محافظت بیشتری در برابر نفوذ مواد دارد .)

 

  • نشان تصویری استاندارد EN374 باید با 3 کد در زیر آن مشخص شود که این حروف بیانگر سه ماده شیمیایی از بین 12 ماده شیمیایی استاندارد  هستند که زمان شکست حداقل 30 دقیقه برای آنها به دست آماده است .

 

کد A : متانول
کد B: استون
کد C:  استونیتریل
کد D: دی کلرومتان
کد E: کربن دی سولفید
کد F: تولوئن
کد G: دی اتیل آمین
کد H: تتراهیدروفوران
کد  I: اتیل استات
کد J : ان-هپتان
کد K: سدیم هیدروکسید 40%
کد L: اسید سولفوریک 96%

 

  • تست تراوش (Permeation): دستکش‌ها در برابر عبور مواد شیمیایی مختلف مورد تست قرار می‌گیرند و  زمان شکست در 6 سطح دسته بندی میشود:

 

کلاس 1: زمان شکست بیشتر از 10 دقیقه
کلاس 2: زمان شکست بیشتر از 30 دقیقه
کلاس 3: زمان شکست بیشتر از 60 دقیقه
کلاس 4: زمان شکست بیشتر از 120 دقیقه
کلاس 5: زمان شکست بیشتر از 240 دقیقه
کلاس 6: زمان شکست بیشتر از 480 دقیقه

 

  • نشان تصویری استاندارد EN 374 (تصویر بزرگتر) همراه با 3 کد که در زیر آن درج شده است. این تصویر نشان می‌دهد که دستکش در برابر ان-هپتان، سدیم هیدروکسید و اسید سولفوریک مقاوم است.
  • این نشان تصویری زمانی که دستکش مقاومت شیمیایی کمی دارد یا ضدآب است استفاده می‌شود.
  • نشان تصویری برای محافظت در برابر میکروارگانیسم ها